บุคลากร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ภารกิจภายในโรงพยาบาล

นพ.ประกาศิต งามแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.จิรวัฒน์ พลภักดี

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทพญ.มาลี จงธนากร

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

พญ.พรทิพย์ แก้วสว่าง

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นางศิริวรรณ เจริญโรจนชัย

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล