เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์
  นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี
 • ขนาดโรงพยาบาล
  M1 200เตียง
 • ที่ตั้งโรงพยาบาล
  446 ม.5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

จุดเน้น/เข็มมุ่ง

 1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patienty safety goal) ด้านการบริหารยา(Safe medication) และการให้เลือด

 2.  การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency response)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน HA
 2. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพกับทุกภาคส่วนโดยชมุชนมีส่วนร่วม
 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของบคลากรให้มีความสุข