STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันไว้ ห่างไกลโควิด19

STOP COVID-19
รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโควิด19
……..
ด้วยความปราถนาดีจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *