มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1.สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
2.สาขาวิสัญญีวิทยา
3.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
5.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
6.สาขาศัลยศาสตร์
7.สาขาอายุรศาสตร์
8.สาขาโสต ศอ นาสิก
พร้อมด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 ท่าน
ทันตแพทย์ จำนวน 5 ท่าน
เภสัชกร จำนวน 1 ท่าน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ท่าน
และพยาบาลวิชาชีพรับย้าย จำนวน 1 ท่าน
………………….
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยความยินดียิ่ง