กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล-ครั้งที่ 1

นายแพทย์ลักษณะเลิศ  วรรณภาสินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ    พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี  จงธนากร  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์  ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล  กิจกรรมนี้จะทำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของแต่ละเดือน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม 2563

  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *