บุคลากร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์

นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

กลุ่มงานในโรงพยาบาล

นายอนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นพ.จิรวัฒน์ พลภักดี

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

ทพญ.มาลี จงธนากร

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ภก.ประภา พิทักษา

หัวหน้ากลุ่มงานภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางบังอร ผงผ่าน

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นางศิริวรรณ เจริญโรจนชัย

หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม

นายอภิชาติ คำผาง

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวรุ่งทิพย์ ทรงกลด

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางวาสนา ศรีโพนทอง

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางนิภาพร รตนวัน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสาวจันสุดา ใจเครือ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ทพญ.มาลี จงธนากร

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์