เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์
  นายแพทย์บัณฑูร ลวรัตนากร
 • ขนาดโรงพยาบาล
  M1 200เตียง
 • ที่ตั้งโรงพยาบาล
  446 ม.5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วิศัยทัศน์

"เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่เป็นเลิศการบริการ
โดยระบบบริหารจัดการที่ดีและชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข"

ค่านิยม

บริการด้วยใจ สามัคคีมีวินัย เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร