admin

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

ยินดีตอนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้กราบไหว้สักการะ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้รับตำแหน่ง …..ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ร่วมต้อนรับ

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร)จำนวน 3 รายการ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 556,000 บาท(ห้าแสนห้หมื่นหกพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ https://bit.ly/3aU3fTO

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตามเอกสารแนบดังนี้

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1.สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 2.สาขาวิสัญญีวิทยา 3.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 6.สาขาศัลยศาสตร์ 7.สาขาอายุรศาสตร์ 8.สาขาโสต ศอ นาสิก พร้อมด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 ท่าน ทันตแพทย์ จำนวน 5 ท่าน เภสัชกร จำนวน 1 ท่าน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพรับย้าย จำนวน 1 ท่าน …………………. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยความยินดียิ่ง

การอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร คปสอ.กันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 …. โดย หลวงพ่อพระมหาทองรัตน์ รตฺนวณฺโณ ในหัวข้อ “ชีวิตนี้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ตายแล้วไปไหน” ….. โดยโครงการนี้จะมีการอบรม 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

เปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan Computer)

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan Computer) โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อให้ประชาชชาวอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการ