admin

ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่(ปรับปรุง)

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 28 มถนายน – 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซอง 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซอง 23 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

มาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด(COVID-19) ช่วงเทศการสงกรานต์

เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์จะมีการเดินทางของประชาชนเข้ามาในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์เป็นจำนวนมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19)ในช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จึงขอประกาศมาตรการควบคุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19) ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564 ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

ยินดีตอนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้กราบไหว้สักการะ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้รับตำแหน่ง …..ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ร่วมต้อนรับ