Max

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์, ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ …วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ …ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการประสานงาน คปสอ.กันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง …ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ เก็บเงินได้ จำนวน 5,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ………………… ขออำนวยอวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ… …………………….. บริจาคได้ที่ งานชันสูตร ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น. …………………… มาร่วมให้ไปด้วยกันนะครับ 😃😃😃

รองสารวัตร จราจร ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข และ คณะ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์ coc

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอขอบคุณ ………………………… ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะพาวเวอร์พอยท์ ……………………….. บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล จำนวน 12 เครื่อง ปรอทวัดไข้ จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 25,500บาท มอบให้แก่ศูนย์ COC โรงพยาบาลกันทรลักษ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี จงธนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ….ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนิสา พ.ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสอนเรื่องแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ….ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน 2563 และวางแผน การดำเนินงาน 2564 วันที่9-11 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน 2563 และวางแผน การดำเนินงาน 2564 วันที่9-11 พฤศจิกายน 2563

ประชุม หารือ วางแผนการดำเนินงาน รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพสถาบันการพยาบาล (reaccredit) จาก สรพ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563