Max

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันไว้ ห่างไกลโควิด19

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโควิด19 …….. ด้วยความปราถนาดีจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2563 …โดยผูเข้าอบรมประกอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนัาที่มีความรู้และทักษะการป้องกันอัคคีภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ …ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล-ครั้งที่ 1

นายแพทย์ลักษณะเลิศ  วรรณภาสินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ    พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี  จงธนากร  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์  ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล  กิจกรรมนี้จะทำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของแต่ละเดือน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม 2563   

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเก็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …วันที่ 4 ธันวาคม 2563 …ณ คลองหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ….วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์, ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ …วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ …ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการประสานงาน คปสอ.กันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง …ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ เก็บเงินได้ จำนวน 5,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ………………… ขออำนวยอวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ… …………………….. บริจาคได้ที่ งานชันสูตร ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น. …………………… มาร่วมให้ไปด้วยกันนะครับ 😃😃😃