Max

RSV

ช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว อย่าลืมดูแลคนที่คุณรัก…ให้ห่างไกลจาก… โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15306&deptcode=brc&news_views=1

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21 ตุลาคม ของทุกปี วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ………….. …..วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชน ทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ……งานบริการสุขภาพที่มีความสําคัญ สมเด็จย่าทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพอนามัยที่ดีจึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษได้ทรงกำชับไว้ว่าต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นต้องให้ทันตแพทย์ ไปช่วยโดยด่วน ทันตแพทย์และบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิ พอ.สว. ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยและทันตแพทย์สมาคม เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคมโดยระดมทันตบุคลากรอาสาสมัครทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำต่อเนื่องกันมา

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563 ……………….. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ