ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโรงพยาบาล

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล-ครั้งที่ 1

นายแพทย์ลักษณะเลิศ  วรรณภาสินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ    พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี  จงธนากร  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์  ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลและ Big Cleaning Day” ทาสีรั้วโรงพยาบาล  กิจกรรมนี้จะทำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของแต่ละเดือน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม 2563   

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเก็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …วันที่ 4 ธันวาคม 2563 …ณ คลองหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ….วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์, ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ …วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ …ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการประสานงาน คปสอ.กันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง …ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี จงธนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ….ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนิสา พ.ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสอนเรื่องแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ….ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1

ประชุม หารือ วางแผนการดำเนินงาน รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพสถาบันการพยาบาล (reaccredit) จาก สรพ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แสดงความยินดี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ………… นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 1.นางปิยนาถ ดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวจารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางชิสากัญญ์ วรแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ …………. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และใบเกียรติบัตร คปสอ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานในระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc ปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก