ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคา งานจ้าง

ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่(ปรับปรุง)

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 28 มถนายน – 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซอง 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซอง 23 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร)จำนวน 3 รายการ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 556,000 บาท(ห้าแสนห้หมื่นหกพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ https://bit.ly/3aU3fTO