ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงพยาบาล

รองสารวัตร จราจร ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข และ คณะ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์ coc

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอขอบคุณ ………………………… ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะพาวเวอร์พอยท์ ……………………….. บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล จำนวน 12 เครื่อง ปรอทวัดไข้ จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 25,500บาท มอบให้แก่ศูนย์ COC โรงพยาบาลกันทรลักษ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน 2563 และวางแผน การดำเนินงาน 2564 วันที่9-11 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน 2563 และวางแผน การดำเนินงาน 2564 วันที่9-11 พฤศจิกายน 2563

RSV

ช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว อย่าลืมดูแลคนที่คุณรัก…ให้ห่างไกลจาก… โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15306&deptcode=brc&news_views=1

วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21 ตุลาคม ของทุกปี วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ………….. …..วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชน ทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ……งานบริการสุขภาพที่มีความสําคัญ สมเด็จย่าทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพอนามัยที่ดีจึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษได้ทรงกำชับไว้ว่าต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นต้องให้ทันตแพทย์ ไปช่วยโดยด่วน ทันตแพทย์และบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิ พอ.สว. ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยและทันตแพทย์สมาคม เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคมโดยระดมทันตบุคลากรอาสาสมัครทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำต่อเนื่องกันมา

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563 ……………….. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1.สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 2.สาขาวิสัญญีวิทยา 3.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 6.สาขาศัลยศาสตร์ 7.สาขาอายุรศาสตร์ 8.สาขาโสต ศอ นาสิก พร้อมด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 ท่าน ทันตแพทย์ จำนวน 5 ท่าน เภสัชกร จำนวน 1 ท่าน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพรับย้าย จำนวน 1 ท่าน …………………. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยความยินดียิ่ง