มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1.สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 2.สาขาวิสัญญีวิทยา 3.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 6.สาขาศัลยศาสตร์ 7.สาขาอายุรศาสตร์ 8.สาขาโสต ศอ นาสิก พร้อมด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 ท่าน ทันตแพทย์ จำนวน 5 ท่าน เภสัชกร จำนวน 1 ท่าน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพรับย้าย จำนวน 1 ท่าน …………………. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยความยินดียิ่ง