Day: December 4, 2020

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเก็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …วันที่ 4 ธันวาคม 2563 …ณ คลองหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ