กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล ครั้งที่ 2

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล ครั้งที่ 2