(ร่าง) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)