คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกันทรลักษ์

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคุณภาพโรงพยาบาลกันทรลักษ์

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการและผู้รับผิดขอบความเสี่ยงหน่วยงานคุณภาพโรงพยาบาลกันทรลักษ์