รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
     1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย โทรศัพท์ภายใน
     1.2 นโยบายผู้บริหาร
     1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
     1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
     1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
     1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.7 ข้อมูลการติดต่อ
     1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
     1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
     1.10 ยุทธศาสตร์ประเทศ
     1.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
     1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2552
     1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
     1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
     1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
     9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
     9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2563
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 2564
     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2564
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
     1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
     1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
     1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
     2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส
          – ไตรมาสที่ 1/2564
           – ไตรมาสที่ 2/2564
          – ไตรมาสที่ 3/2564
          – ไตรมาสที่ 4/2564
     2.2 งบดำเนินงานทุก 6 เดือน
          – 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
          – ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเวียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา
     3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสละ 2 ชุด
          3.3.1 ไตรมาสที่ 1/2564
          – ชุดที่ 1
          – ชุดที่ 2
         3.3.2 ไตรมาสที่ 2/2564
          – ชุดที่ 1
          – ชุดที่ 2
         3.3.3 ไตรมาสที่ 3/2564
          – ชุดที่ 1
          – ชุดที่ 2
         3.3.4 ไตรมาสที่ 4/2564
          – ชุดที่ 1
          – ชุดที่ 2
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) แต่ละไตรมาส
     – ไตรมาสที่ 1/2564
     – ไตรมาสที่ 2/2564
     – ไตรมาสที่ 3/2564
     – ไตรมาสที่ 4/2564
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2. โครงการอบรม
3. รายชื้อผู้เข้าร่วมการอบรม
4. บันทึกข้อความเสนอรายงานการอบรม
5. รายงานการอบรม
6. ภาพกิจกรรมการอบรม
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     2.1 รอบ 6 เดือน
     2.2 รอบ 12 เดือน
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     3.1 รอบ 6 เดือน
     3.2 รอบ 12 เดือน
4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินงาน
     1.2 โครงการ/กิจกรรม
2. รายงานการประชุม
3. ภาพกิจกรรม
4. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
          – รอบ 6 เดือน
          – รอบ 12 เดือน
     1.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร
     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
          – รอบ 6 เดือน
          – รอบ 12 เดือน
     2.2 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 3)
          – รอบ 6 เดือน
          – รอบ 12 เดือน
     2.3 หนังสือเสนอผู้บริหาร
     2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
     1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงาน
4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. ภาพกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
5. ภาพกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG…
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG…
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน