รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานในภาครัฐ
(ITA 63)

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นํารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนําไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
1) บันทึกข้อความ ลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) คําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
3) กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ในการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีภายใน 30 วันทําการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคําถาม วันที่ที่ได้ทําการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
3.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง
3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
1. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
2. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
1) บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) โครงการ/กิจกรรม
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
1) บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
1) บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดําเนินกิจกรรมนอกสถานที่
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
4) รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

1) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1)ถึงข้อ9)
2) หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ 1.10
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ
1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
2) ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4
4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1 ไม่คํานึงถึงคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนและรอบที่2 กรณีที่หน่วยงานดําเนินการแล้วเสร็จ)
3) ภาพถ่ายประกอบ
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
3) ภาพถ่ายประกอบ
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

1) คําสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
2) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกําหนดตามความเหมาะสม
3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chartที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
5) หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง
7) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่8 : การรับสินบน

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คําสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกําหนด ที่มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตาม
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกําหนด
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส
2) การรวมกลุ่ม มีการกําหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3) ภาพถ่ายประกอบ
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม


1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบ ในข้อ 1) ถึงข้อ 4)

2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีของหน่วยงาน
1.1 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการใน 2 ไตรมาส คือไตรมาสที่2และไตรมาสที่4

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน

2.1 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามข้อกําหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ(แบบฟอร์มที่2และแบบฟอร์มที่ 3)และจัดส่งตามปฏิทินที่กําหนดทุกประการ

2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 วิธีการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.3 กําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3) หลักฐานการประชุมชี้แจง
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1.1 ประเภทงานบริการ

1.2 ขั้นตอน

1.3 ระยะเวลาที่ใช้
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น