ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ ชั้น 2 ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์(สงฆ์อาพาธ) โรงพยาบาลกันทรลักษ์