ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ ชั้น 2 ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์(สงฆ์อาพาธ) โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ