ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 12 ตำแหน่ง 30 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (รายละเอียดแนบท้าย) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1